1
Algemene voorwaarden
ALGEMENE LEVERINGS-EN BETALINGSVOORWAARDEN van Relies Computers , gevestigd en
kantoorhoudende aan de Thorbeckelaan 21, 3362 BL te Sliedrecht.
Deze Algemene Leverings-en Betalingsvoorwaarden hebben betrekking op Relies Computers en zijn van
toepassing op alle aanbiedingen, advertenties, prijslijsten, prijsopgaven, offertes evenals de
Overeenkomsten die tussen Relies Computers en de Koper Gebruiker tot stand komen. De toepasselijkheid
van de Algemene Voorwaarden van de Koper / Gebruiker wordt door Relies Computers uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
1. BEGRIPSOMSCHRIJVING
Koper Degene die met Relies Computers een koopovereenkomst is aangegaan.
Gebruiker: De natuurlijke of rechtspersoon (ook wel particuliere respectievelijk zakelijke Gebruiker
genoemd) met wie de Overeenkomst voor de Service wordt gesloten. Hieronder wordt mede verstaan de
persoon of identiteit die feitelijk van de Service gebruikt maakt.
Overeenkomst De verzamelnaam van elke vorm van overeenkomst tussen Relies Computers en een Koper
/ Gebruiker op grond waarvan door Relies Computers diensten worden verleend, of goederen worden
geleverd.
Hardware Alle personal computers, laptops, printers en randapparatuur.
Software Gelicentieerde en officiService De kosteloze dienstverlening van Relies Computers waarbij
handelingen moeten worden verricht dan wel zaken moeten worden onderzocht om aan de specifieke
wensen van de Koper / Gebruiker te kunnen voldoen.
Service Locatie Relies Computers Service Center of een door Relies Computers geselecteerde Service
Center.
Garantiezegel Een bedrukte Garantiezegel aangebracht door Relies Computers voor de unieke Identificatie
van een machine, laptop, printer of overige randapparatuur die deel uitmaakt van de Overeenkomst.
Alg. Voorwaarden Verkorte aanduiding van deze Algemene Voorwaarden.
E-mailadres Een op naam gesteld uniek adres, waarmee elektronische berichten uitgewisseld kunnen
worden.
Nulsettings De systeeminstellingen, soft- en hardware configuratie van de machines van de Koper /
Gebruiker zoals deze door Relies Computers oorspronkelijk geleverd zijn.
Reparatie Dienst De dienstverlening van Relies Computers , waarbij storingen aan een machine verholpen
kunnen worden door het uitvoeren van de hiervoor benodigde reparaties en/of het vervangen van versleten
of beschadigde onderdelen.
Helpdesk Betreft de volgende ondersteuning:
De Koper / Gebruiker stelt Relies Computers in staat de systeeminstellingen en software configuratie van
een Personal Computer en/of Laptop aan huis, of op kantoor op afstand te diagnosticeren en te registreren
om de Koper / Gebruiker de mogelijkheid te bieden om zelf storingen aan een aantal Nulsettings te
verhelpen. WebSite De website met domeinnaam www.relies.nl.
2. Algemeen
Op alle aanbiedingen, offertes of prijsopgaven van Relies Computers zijn deze Algemene Voorwaarden
van toepassing.
Niets in deze Algemene Voorwaarden tast de dwingend rechtelijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder
die ter bescherming van Koper / Gebruiker aan.
Alle aanbiedingen, offertes of prijsopgaven van Relies Computers zijn vrijblijvend en dienen te worden
aangemerkt als een uitnodiging aan de potentien aanbod. Relies Computers is op geen enkele wijze hieraan
gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd.
De Koper / Gebruiker aanvaardt de Algemene Voorwaarden door gebruik te maken van de diensten en/of
producten waarvoor Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en iedere overeenkomst tussen
Relies Computers en de Koper / Gebruiker tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden
zijn afgeweken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Koper / Gebruiker worden door
Relies Computers uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Relies Computers heeft het recht deze Algemene Voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds gesloten
Overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail bekend gemaakt. Zij treden in werking
30 (dertig) dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. De
Koper is aan deze gewijzigde algemene voorwaarden gebonden, tenzij hij de overeenkomst, waarvan zij
deel uitmaken, schriftelijk, per e-mail of op andere door Relies Computers aangegeven wijze heeft
opgezegd per de datum waarop de wijzigingen van kracht worden.
Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van
3. Offertes
Offertes aan Koper / Gebruiker worden vrijblijvend door Relies Computers aangeboden.
Een offerte is zo lang geldig, als in de offerte staat aangegeven en zolang de voorraad strekt.
Voor zover zich bij de uitvoering van de overeenkomst onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de
offerte voordoen, zal Relies Computers de Koper / Gebruiker hierover in een zo vroeg mogelijk stadium
inlichten.
4. Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand nadat Relies Computers het door of namens Koper / Gebruiker correct en
volledig ingevulde bestelformulier ontvangt de desbetreffende bestelling voor akkoord bevestigd heeft.
Naast het versturen van de overeenkomst aan de Koper / Gebruiker archiveert Relies Computers elke
overeenkomst in haar eigen administratiesysteem.
De Koper / Gebruiker is verplicht Relies Computers te voorzien van correcte naam, adres, woonplaats.
Wijzigingen in deze gegevens dient Koper zo spoedig mogelijk aan Relies Computers mede te delen.
Indien Koper / Gebruiker een rechtspersoon betreft, dienen de betreffende bedrijfsnaam, het nummer van
de Kamer van Koophandel, datum van registratie bij de Kamer van Koophandel en de bedrijfsvorm te
worden ingevuld.
Relies Computers heeft het recht een Koper / Gebruiker om haar te motiveren redenen te weigeren. omtrent
de reden van de weigering is Relies Computers niet verplicht een verklaring te geven.
Indien Relies Computers met de Koper / Gebruiker niet uitdrukkelijk een datum van levering en/of een
termijn van uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen, heeft Relies Computers het recht de
termijn waarbinnen de overeenkomst door haar zal worden uitgevoerd, zelf naar redelijkheid te bepalen.
De uit vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet,
niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor
rekening van de Koper / Gebruiker.
De binding van Relies Computers aan een (overeengekomen) fatale termijn vervalt, indien de
opdrachtgever wijzigingen in de specificaties van de overeenkomst wenst, tenzij de wijzigingen of het
oponthoud van zo geringe betekenis zijn, dat in redelijkheid binnen de termijn gepresteerd kan worden.
5. Levering
De door Relies Computers opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Zij zullen zoveel mogelijk
in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leveringen) termijn brengt Relies
Computers niet in verzuim. Relies Computers is niet gebonden aan (leveringen) termijnen die vanwege
buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben
voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper / Gebruiker geen recht op schadevergoeding en
evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de
overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper / Gebruiker redelijkerwijs niet kan worden
verlangd dat dit de overeenkomst in stand laat. Koper / Gebruiker is in dat geval gerechtigd de bestelling te
annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
3
Wanneer Koper / Gebruiker aan Relies Computers schriftelijk opgave doet van een adres, is Relies
Computers gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Koper / Gebruiker aan Relies
Computers schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden
gezonden.
De eigendom van geleverde Hard- en Software gaat pas over, indien Koper / Gebruiker al hetgeen op grond
van enige overeenkomst aan Relies Computers verschuldigd bent, heeft voldaan.
Het risico ter zake van de Hard- en/of Software gaat op het moment van de aflevering op Koper / Gebruiker
over. Het risico van verlies of beschadiging van de Hard- en Software die voorwerp van de overeenkomst
zijn, gaat op Koper over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Koper /
Gebruiker of van een door Koper / Gebruiker gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
Relies Computers zal in overleg na elke reparatie van de Hard- en/of Software visueel de werking laten
zien aan de Koper / Gebruiker.
Relies Computers levert bij voorkeur de geleverde goederen en/of diensten af op het adres dat
overeengekomen is in de opdrachtbevestiging, tenzij de Koper / Gebruiker schriftelijk aangeeft de
geleverde goederen en/of diensten anders te ontvangen. Relies Computers is dan ook niet verantwoordelijk
voor schade die naderhand ontstaan is door onoordeelkundig gebruik van de Koper / Gebruiker zowel aan
de geleverde goederen als aan overige schade.
Relies Computers is steeds gerechtigd diensten in gedeelten uit te voeren en te factureren.
6. Reparaties
De opgegeven levertijd voor een reparatie aan de Hard- en/of Software van de Koper / Gebruiker geldt
slechts bij benadering.
Indien de overeengekomen reparatie- levertijd is overschreden, is de Koper / Gebruiker bevoegd om Relies
Computers per aangetekende brief een redelijke nadere termijn van minimaal 2 weken voor levering voor te
stellen. De Koper / Gebruiker heeft na overschrijding van de nader gestelde termijn het recht ontbinding te
verlangen van de reparatie, doch ten aanzien van een eventuele termijnoverschrijding is Relies Computers
nimmer aan welke geleden schade dan ook, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van
Relies Computers .
7. Service Verlening
New Life Computer levert een aantal vormen van diensten zoals hieronder omschreven. De diensten
kunnen een standaard aanbieding betreffen maar kunnen ook zijn aangepast aan de specifieke wensen van
de Koper / Gebruiker.
Hulp bij storingen aan huis wordt verricht van maandag tot vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur.
Hulp bij storingen op locatie bij bedrijven geschiedt op werkdagen tijdens de geldende kantooruren.
8. Verplichtingen van de Koper
Koper / Gebruiker is verantwoordelijk om de gegevens die hij of zij doorgeeft aan Relies Computers
grondig te controleren op juistheid of compleetheid. Op Relies Computers rust geen enkele
verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid.
Koper / Gebruiker za l Relies Computers vrijwaren voor alle kosten en schade die voortvloeit uit het feit
dat Koper in strijd met Artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden handelt.
9. Reclames en aansprakelijkheid
Koper / Gebruiker heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Hard- en Software aan de
overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Koper / Gebruiker Relies Computers
daarvan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen zeven dagen na de aflevering, althans nadat
constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
Indien door Koper / Gebruiker is aangetoond dat de Hard- en/of Software niet aan de gestelde voorwaarden
in de overeenkomst beantwoorden, heeft Relies Computers de keuze de betreffende Hard- en/of Software
tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te
restitueren.
Indien Koper / Gebruiker de Hard- en/of Software om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft
4
Koper / Gebruiker het recht het product binnen zeven dagen na aflevering aan Relies Computers te
retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het
product onbeschadigd is.
De kosten in deze voor retourzendingen en het risico zijn altijd voor kosten van Relies Computers
Geringe afwijkingen in kwaliteit, welke normaliter niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de
handelsusances algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond leveren voor reclame.
Als een beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de
levering worden genomen. Er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.
Wanneer Koper / Gebruiker zaken heeft verricht of laten verrichten, de zaken onoordeelkundig
onderhouden, dan wel onderdelen in of aan de geleverde zaken heeft aangebracht zonder schriftelijke
toestemming van Relies Computers vervalt enig recht op Garantie.
Relies Computers aanvaart geen enkele aansprakelijkheid jegens derden, die schade geleden menen te
hebben op grond van het uitvoeren van de overeenkomst door Relies Computers ten behoeve van de
Gebruiker / Koper. Relies Computers wordt door de Koper / Gebruiker gevrijwaard tegen alle schadeclaims
van deze derden.
De omvang van de aansprakelijkheid van Relies Computers sterkt per overeenkomst nooit verder dan het
totale bedrag, dat Relies Computers ter zake van die overeenkomst, aan de opdrachtgever in rekening
brengt en dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt na verloop van 30 (dertig) dagen na voltooiing van de
opdracht.
10. Garanties
Relies Computers geeft vooraf schriftelijk aan Koper / Gebruiker op wat de garantietermijn zijn van de
geleverde goederen en/of diensten.
Voor zover van toepassing zal Relies Computers garanties van producenten doorleveren aan de Koper /
Gebruiker.
Relies Computers voorziet alle geleverde machines die deel uitmaken van de Overeenkomst standaard van
een Garantiezegel.
Mocht Koper / Gebruiker de Garantiezegel verbreken, dan vervalt hiermee de garantietermijn zoals vooraf
schriftelijk gemeld aan Koper / Gebruiker.
Relies Computers garandeert geen ononderbroken of foutloze werking van verholpen reparaties / storingen
noch dat Relies Computers alle storingen kan verhelpen.
Bij Garantie / Dienstverlening van Relies Computers waarbij aan huis of op kantoor Soft- en Hardware
storingen / instellingen verholpen kunnen worden, garandeert Relies Computers dat het zich zal inspannen
de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig met de eisen van
goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de beschrijving
van de Service in deze Algemene Voorwaarden, of in een overeenkomst van Relies Computers mag
worden verwacht.
Bij Garantie / Dienstverlening van Relies Computers waarbij storingen aan een Machine van Koper /
Gebruiker door Relies Computers verholpen worden, garandeert Relies Computers dat Relies Computers
zich zal inspannen de overeenkomen werkzaamheden naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de beschrijving
van de Service in deze Algemene Voorwaarden, of in een overeenkomst van New Life Computer mag
worden verwacht.
Voor elke Garantie / Dienstverlening van Relies Computers waarbij telefonisch of Online Soft- en
Hardware storingen verholpen kunnen worden garandeert Relies Computers dat Relies Computers zich zal
inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de beschrijving van de
Service in deze Algemene Voorwaarden, of in een overeenkomst van New Life Computer mag worden
verwacht.
Bovengenoemde garanties zijn de enige garanties die Relies Computers aan de Koper / Gebruiker afgeeft
en treden in de plaats van alle andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, waaronder begrepen de
garantie dat de service voor een bepaald beoogd gebruik geschikt is.
5
Relies Computers levert onderdelen bij de reparatie van een Personal Computer, Laptop, Printer of andere
randapparatuur zonder garanties van enige aard, tenzij anders door Relies Computers aangegeven.
Fabrikanten, ontwikkelaars, leveranciers, of uitgevers kunnen echter hun eigen garanties aan de Koper /
Gebruiker verlenen. Dergelijke garanties, voor zover van toepassing, staan omschreven in de toepasselijke
Licentieovereenkomsten.
Relies Computers kan niet garanderen dat alle systeemfuncties en programmatuur van de Koper /
Gebruiker na het verhelpen van een Soft- en/of Hardwarestoring op dezelfde of op correcte wijze zullen
blijven functioneren. Relies Computers adviseert de Koper / Gebruiker dan ook om voorafgaand aan het
verhelpen van storingen back-ups te maken van alle bestanden. Relies Computers aanvaardt ter zake geen
enkele aansprakelijkheid.
11. Bestellingen / communicatie
11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en
mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer
tussen Koper / Gebruiker en Relies Computers , dan wel tussen Relies Computers en derden, voor zover
betrekking hebbend op de relatie tussen Koper / Gebruiker en Relies Computers , is Relies Computers niet
aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Relies Computers .
12. Vergoeding en betalingen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro er omtrent. Relies Computers zal uitdrukkelijk vermelden of prijzen
inclusief dan wel exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen zijn welke van overheidswege
worden opgelegd. Alle vergoedingen verschuldigd door Koper / Gebruiker aan Relies Computers en
mogelijke betalingswijzen daarvan staan ook vermeld op de Website.
De betalingsverplichting gaat in op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt. Betalingen vinden
plaats door middel van Contante betaling ineens of via PIN aan de zaak of als het om een zakelijke Koper /
Gebruiker gaat op rekening. Relies Computers hanteert een wettelijke betalingstermijn van 14 dagen na
factuurdatum.
Relies Computers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar tarieven te wijzigen. Vanaf het
moment dat de tariefswijzigingen op de WebSite zijn vermeld zal Koper / Gebruiker bij het plaatsen van
nieuwe bestellingen aan de gewijzigde tarieven gebonden zijn.
Relies Computers kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten, anders dan op grond van
onverschuldigde betaling of onrechtvaardige verrijking, in de uitvoering van de betaalopdracht.
Gebruiker / Koper geeft hierbij toestemming voor alle handelingen die nodig zijn om betaling plaats te
laten vinden volgens de betalingswijze die door Koper / Gebruiker verkozen is.
Indien Koper / Gebruiker de verschuldigde vergoedingen na een mislukte incassopoging en na een nadere
termijnstelling als genoemd in art. 12 lid 12.2 niet betaald heeft, heeft Relies Computers het recht om met
onmiddellijke ingang de overeenkomst met de Koper / Gebruiker te be
Indien Koper / Gebruiker niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Koper / Gebruiker medegedeeld en wordt
daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Koper /
Gebruiker zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
Indien de Koper / Gebruiker niet binnen 14 dagen heeft betaald, is Relies Computers gerechtigd vanaf de
vervaldag, de Koper Gebruiker de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele
voldoening.
Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitenrechtelijke (incasso)kosten, die Relies Computers
maakt als gevolg van niet nakoming door de Koper / Gebruiker van diens betalingsverplichtingen, komen
ten laste van de Koper / Gebruiker.
Het is Koper / Gebruiker niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen te verrekenen met vorderingen die hij
op Relies Computers heeft of meent te hebben.
Alle geleverde goederen en diensten blijven eigendom van Relies Computers tot dat de Koper / Gebruiker
aan al zijn of haar volledige betalingsverplichtingen (incl. eventuele rentes en boetes) heeft voldaan.
Ingeval de Koper / Gebruiker enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is Relies Computers
zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. De Koper / Gebruiker machtigt Relies
6
Computers de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
De Koper / Gebruiker is verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen, indien zaken waarop het
eigendomsvoorbehoud van ons rust, in beslag dreigen te worden genomen.
Het is niet toegestaan de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of het eigendom daarvan
over te dragen buiten normale uitoefening van het bedrijf, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
13.Risicoleenapparatuur.
In bepaalde gevallen is het mogelijk min overleg met Relies Computers een keellaptop en/of een
leencomputer te krijgen voor de duur van de reparatieperiode. Dit is geheel voor eigen risico van de
Gebruiker. Schade die tijdens deze uitleenperiode ontstaat door de Gebruiker zal ten allen tijde verhaald
worden op de Gebruiker.
14. Beperking van aansprakelijkheid
Relies Computers is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die Koper / Gebruiker lijdt door
tekortkomingen van Relies Computers bij de uitvoering van de Service en/of Overeenkomst.
Relies Computers is nimmer aansprakelijk voor eventuele onjuiste adviezen die haar medewerkers aan de
Koper / Gebruiker geven dan wel verkeerde interpretaties door de Koper / Gebruiker van de gegeven
adviezen, noch voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, waaronder gevolgschade.
Relies Computers is nimmer aansprakelijk voor schade die Koper / Gebruiker lijdt door tekortkomingen
c.q. weigering van Relies Computers bij de uitvoering van de Service en/of de Overeenkomst waarbij niet
gelicentieerde Software van de Koper / Gebruiker in het geding is.
Schade zoals bedoeld in lid 1, welke naar het oordeel van de Koper / Gebruiker veroorzaakt is door grove
schuld of opzet van Relies Computers dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na
ontstaan daarvan door middel van een aangetekend schrijven aan Relies Computers te zijn gemeld. Schade
die niet binnen die termijn ter kennis van Relies Computers is gebracht komt niet voor vergoeding in
aanmerking tenzij Koper / Gebruiker aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
Relies Computers is bij het uitoefenen van diensten in sommige gevallen afhankelijk van de medewerking,
diensten en leveranties van derden, waar Relies Computers geen invloed op kan uitoefenen. Relies
Computers kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook
voortkomend uit de relatie van Relies Computers met genoemde derden of het verbreken ervan ongeacht of
de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Relies Computers .
Verzending van gegevens in elektronische vorm, documenten, boeken, papieren en goederen geschiedt
steeds voor risico van de Koper / Gebruiker. Relies Computers is nimmer aansprakelijk voor schade
ontstaan uit verlies, vernietiging of beschadiging van deze gegevens.
Voor vergoeding komt nimmer in aanmerking: bedrijfsschade, letselschade, bedrijfsstoring of derving van
inkomsten.
Relies Computers is niet aansprakelijk voor de schade verband houdende met zgn. cyber-risico
15. Intellectueel eigendom
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Relies Computers mogen uitgewerkte offertes, idee
producten van Relies Computers op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd, aan derden ter inzage
worden gegeven en/of in strijd met enig ander intellectueel recht worden aangewend.
Relies Computers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten
van derden door de Koper.
Koper / Gebruiker vrijwaart Relies Computers voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van
derden door, dan wel door middel van de Koper / Gebruiker.
16. Bijzondere bepalingen bij het uitvoeren van de Overeenkomst / Service
Tijdens het verhelpen van een Software storing kunnen bestanden op de Machine van de Gebruiker
eventueel worden gekopieerd en kunnen systeeminstellingen en Soft-en Hardware configuraties eventueel
worden aangepast. Gebruiker verklaart zich door het aangaan van de Overeenkomst akkoord met dergelijke
wijzigingen / aanpassingen.
7
Indien Relies Computers bij het verhelpen van een storing, systeem settings en/of softwareconfiguraties
dient te wijzigen, te herstellen, te her configureren of te her installeren, door gebruik te maken van
desbetreffende Software van de Koper / Gebruiker, dan zal Relies Computers de storing alleen verhelpen
door gebruikmaking van de originele gelicentieerde Software welke in het bezit is van de Koper /
Gebruiker.
Relies Computers zal geen storingen verhelpen op niet gelicentieerde Software.
Koper / Gebruiker zal Relies Computers in voldoende mate vrije toegang verlenen tot de faciliteiten,
software en systemen van de Koper / Gebruiker zodat Relies Computers aan haar verplichtingen jegens
Koper / Gebruiker kan voldoen.
Relies Computers behoudt zich het recht voor om haar Service aan Huis of op Kantoor op te schorten voor
de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van de machine omstandigheden voordoen die, naar het
oordeel van Relies Computers , risico werkers van Relies Computers met zich meebrengen. Deze maatregel
laat de betalingsverplichtingen van de Koper / Gebruiker onverlet.
17. Partners
17.1 Relies Computers heeft overeenkomsten gesloten met bepaalde organisaties voor de promotie,
marketing, verkoop en ondersteuning van bepaalde Producten en Services. Als de Koper / Gebruiker op
basis van deze Algemene Voorwaarden van Relies Computers Services afneemt, bevestigt Relies
Computers dat Relies Computers verantwoordelijk is voor het leveren van de Services onder de garanties
en andere voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden. Relies Computers is niet verantwoordelijk voor
de handelingen en eventuele aanvullende verplichtingen jegens de Koper / Gebruiker, en/of producten of
services die zij op grond van hun eigen overeenkomsten aan de Koper / Gebruiker leveren.
18. Overmacht
18.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Relies Computers ingeval van
overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks aan Koper / Gebruiker dit schriftelijk
mee te delen en zulks zonder dat Relies Computers gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
19. Persoonsgegevens
19.1 Relies Computers zal de door Koper / Gebruiker verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze
gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling en in verband daarmee
aan derden ter beschikking worden gesteld. Tenzij Koper heeft aangegeven dat hij daarop geen prijs stelt,
zullen Kopers / Gebruikers gegevens worden opgenomen in een centraal bestand om onze producten en
diensten af te stemmen en om Koper / Gebruiker hierover te informeren. De verwerking van de gegevens
van Koper / Gebruiker zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
20. Duur en beëindiging
Relies Computers is gerechtigd met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te beëindigen.
Ieder der partijen heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere
ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige
schadevergoeding, indien de Koper / Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, hetzij het
faillissement van Koper / Gebruiker is aangevraagd, dan wel Koper / Gebruiker in surs
De overeenkomst eindigt met haar volbrenging.
Opzegging van de overeenkomst is alleen dan rechtmatig, indien Koper / Gebruiker dit schriftelijk aan
Relies Computers heeft meegedeeld.
De Koper / Gebruiker die de overeenkomst onrechtmatig doet eindigen, is gehouden aan Relies Computers
de schade te vergoeden, die Relies Computers lijdt, doordat de overeenkomst op onrechtmatige wijze is be
8
Ieder der partijen is te allen tijde bevoegd, zich tot de rechter te wenden, met het verzoek de overeenkomst
te ontbinden wegens gewichtige redenen.
Als gewichtige redenen worden beschouwd, veranderingen in de omstandigheden welke van dien aard zijn,
dat de overeenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort be
21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij deze Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing in de ruimste zin van
het woord.
Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
PRIVACYSTATEMENT
Bescherming van uw persoonsgegevens
Relies Computers respecteert de privacy van de bezoekers van www.relies.nl , onder andere door
naleving van de Wet persoonsregistraties, de Europese privacy richtlijn, en na invoering, de Wet
bescherming persoonsgegevens. Hieronder is uiteengezet welke gegevens worden verwerkt, op welke wijze
de gegevens worden verwerkt, met welk doel de gegevens worden verwerkt, wat de rechten van
(geregistreerde) bezoekers in dit opzicht zijn en hoe deze rechten uitgeoefend kunnen worden.
Welke gegevens worden verwerkt
De gegevens die worden verwerkt door Relies Computers , zijn de door Koper / Gebruiker aan Relies
Computers verstrekte gegevens inclusief adresgegevens. Tevens wordt door Relies Computers bijgehouden
welke browser Koper / Gebruiker gebruikt en hoe Koper / Gebruiker op onze website is terechtgekomen.
Verwerking en doel van de gegevensverwerking
De door Koper / Gebruiker verstrekte gegevens worden opgenomen in de "Relies Computers
gebruikersregistratie" die overeenkomstig de Wet persoonsregistraties, en na invoering de Wet
bescherming persoonsgegevens, is aangemeld bij de Registratiekamer Gooi en Eemland te Amersfoort. Een
afschrift van dat aanmeldingsformulier is op schriftelijk verzoek te verkrijgen bij Relies Computers te
Amersfoort. De door Koper / Gebruiker verstrekte gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van
de bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. Tenzij Koper / Gebruiker
heeft aangegeven dat hij daarop geen prijs stelt, zullen Kopers / Gebruikers gegevens worden opgenomen
in een centraal bestand om onze producten en diensten af te stemmen en om Koper / Gebruiker hierover in
de toekomst te kunnen informeren.
Rechten van bezoekers met betrekking tot het verwerken van gegevens
Indien Koper / Gebruiker meer informatie wenst met betrekking tot zijn gegevens, deze gegevens wenst
aan te vullen of te verbeteren, kunt u hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij Relies Computers op
bovenstaand adres. Tevens kunt u Relies Computers schriftelijk of per e-mail verzoeken de verwerking van
uw persoonsgegevens te staken. Relies Computers zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van
bovengenoemde verzoeken, de gewenste informatie verstrekken, de gegevens verbeteren of aanvullen dan
wel de gegevensverwerking staken. Relies Computers zal Koper / Gebruiker schriftelijk of per e-mail op de
hoogte stellen van de doorgevoerde wijzigingen.
Deze Algemene Voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 1 maart 2019.

Volg ons op Facebook